Dette website anvender cookies til at måle websitets brug og give dig den bedste oplevelse. Ved at fortsætte med at browse på dette site accepterer du disse cookies. Klik her for at få mere at vide eller ændre dine cookieindstillinger.

Experian Privacy Policy

Sådan behandler vi data

I Experian tager vi beskyttelsen af dine data alvorligt. I denne databeskyttelsespolitik kan du derfor finde oplysninger om, hvordan vi indhenter personoplysninger og virksomhedsoplysninger på dig og din eventuelle virksomhed, og hvordan vi behandler og opbevarer disse oplysninger.

Experian som kreditoplysningsbureau

Experian A/S, CVR-nr. 63670928, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, er en del af en global koncern, hvis moderselskab er Experian Limited, der er børsnoteret i England. Globalt er vi blandt de største virksomheder på markedet for kredit- og markedsinformation, og vi er som kreditoplysningsbureau i Danmark godkendt af Datatilsynet til at behandle personoplysninger og virksomhedsoplysninger efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslov.

Læs mere om Experians RKI service

Har du har spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpodenmark@experian.com

For yderligere kontaktinformation vedrørende personoplysninger og virksomhedsoplysninger, se nederst på denne side.

Hvordan behandler Experian data, når det drejer sig om kandidater til ledige stillinger?

Vi har som virksomhed et ansvar for at behandle personlig data efter gældende lovgivning.

Se vores policy omkring håndtering af data i forbindelse med rekruttering her

Experians behandling af dine personoplysninger, når du eller din arbejdsgiver er kunde hos os

Vi behandler dine personoplysninger, når du som kunde benytter dig af vores produkter og services. Personoplysningerne er dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse, og vi bruger denne information i forbindelse med indgåelse af en aftale om køb af vores produkter og services og til løbende at bekræfte din identitet af sikkerhedsmæssige årsager, inden og når du får adgang til vores produkter og services.

Derudover behandler vi ovennævnte data i forbindelse med kundesupport, hvis du før eller i løbet af kundeforholdet for eksempel har spørgsmål, eller du har problemer med dit log-in til vores produkter og services. Experian registrerer også hvilke oplysninger man som kunde hos Experian tilgår, men kun når du er logget på vores websites som kunde. Vi bruger disse oplysninger til at producere fakturaer og opgørelser, dementier hvis det er påkrævet samt i statistiske sammenhænge. Oplysningerne er fortrolige og gives ikke videre til tredjepart, med mindre det er krævet i henhold til databeskyttelsesforordningen og/eller databeskyttelsesloven.

Experian udsender udelukkende markedsføringsmateriale på e-mail til personer der er kunder hos Experian eller hvis du på forhånd har tilmeldt sig dette og i den forbindelse givet sit samtykke til, at vi må sende materialet på en e-mail. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller som eksisterende kunde meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Experian Business.

Vi måler effekten af vores nyhedsbreve f.eks. åbningsrater, benyttede links og a/b test af indhold. Oplysningerne bruger vi til at udvikle og forbedre vores kommunikation.

Experian sender endvidere e-mails med service-, drifts,- og produktinformationer til registrerede kunder. Dette benyttes ikke i markedsføringsøjemed.

Experians behandling af dine personoplysninger, når du som registreret i vores database anmoder om indsigt eller klager over behandlingen af dine oplysninger

Når du som registreret i vores database anmoder om indsigt, eksempelvis via www.dininfo.dk www.dininfo.dk, eller retter henvendelse til os med en klage, behandler vi dine personoplysninger i form af eksempelvis dit navn, dit CPR-nummer, din e-mailadresse dit telefonnummer og andre kontaktdetaljer, og vi bruger denne information til at bekræfte din identitet af sikkerhedsmæssige årsager, inden du får adgang til de oplysninger som vi har registeret om dig og med henblik på at besvare din henvendelse. Se yderligere om vores behandling af oplysninger i vores kreditoplysningsbureau i det relevante afsnit nedenfor.

Hvad er behandlingshjemlen for Experians behandling af dine oplysninger?

Aftale

Hvis du er ny eller eksisterende kunde hos Experian, vil Experians behandling af dine personoplysninger være nødvendig for at opfylde den kontrakt, der er indgået imellem dig og Experian, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. For yderligere information om Experians behandling af dine personoplysninger, henvises der til aftalevilkårene indgået mellem dig og Experian.

Berettiget interessevaretagelse

Når Experian som kreditoplysningsbureau behandler og videregiver dine oplysninger i vores produkter og services som dataansvarlig, sker det, hvis behandlingen er nødvendig for, at Experian eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, der overstiger den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser der begrunder behandlingen er at kunne tilbyde kreditgivere, som er kunder hos Experian, adgang til oplysninger til brug for bedømmelse af en persons eller en virksomheds økonomiske soliditet og kreditværdighed. Samtidig bidrager adgang til oplysningerne til at undgå overdreven gældsætning og de negative følger af en sådan overdreven gældsætning det kan få for de berørte parter.

Særligt om Experians behandling af din person- og virksomhedsdata, når du er registreret i vores kreditoplysningsbureau

Experian er dataansvarlig, når vi behandler (registrerer og videregiver) dine personoplysninger og virksomhedsoplysninger i vores produkter og tjenester, herunder når vi behandler negative betalingsanmærkninger i RKI-registret og virksomhedsdata og personoplysninger knyttet til virksomheder i KOB-databasen

Experian har som godkendt kreditoplysningsbureau indhentet tilladelse fra Datatilsynet, og reglerne for Experians behandling af kreditoplysninger på personer og virksomheder er reguleret i databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger mv.) § 2, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, samt lovens kapitel 4 og 5 samt vores tilladelse.

Du kan læse mere om lovgivningen på Datatilsynets hjemmeside

Hvilke data indsamler vi i vores kreditoplysningsbureau og i KOB-databasen?

I RKI-registret indsamler vi negative betalingsanmærkninger, som vores kunde(-r) har indberettet til RKI-registret på dig eller din virksomhed, ligesom Experian foretager registrering af oplysninger om skyldforhold der offentliggøres i Statstidende.

Hvis du bliver registreret i RKI-registret modtager du et brev fra os med oplysning om hvem der har indberettet dig, hvilke oplysninger der er registreret og hvornår registreringen bliver slettet samt oplysning om hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende. Hvis du skylder mere end 1.000 kroner, og der er dokumentation for skyldforholdet, bliver oplysningen om din registrering tilgængelig for Experians kunder.

Experians formål med registreringen er at videreformidle oplysningerne til vores kunder med henblik på at gøre dem i stand til at foretage en retvisende bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed med udgangspunkt i oplysningerne. Dermed kan en registrering i RKI komme til at påvirke din kreditværdighed, og du vil få svært ved at opnå kredit og/eller optage lån hos de virksomheder og forretninger, der bruger Experian.

Du kan læse mere om vores RKI-register, og hvad en registrering af dig eller din virksomhed betyder her

Experian indsamler og behandler kun almindelige oplysninger til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed og Experian indsamler derfor ikke som et led i vores forretningsmæssige aktiviteter følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre.

I KOB-databasen indsamler vi en lang række data om alle danske virksomheder, herunder stamdata som navn og adresse, økonomiske oplysninger i form af regnskabsdata, officielle registreringer (f.eks. om pantsætninger og konkurser), ledelse, rådgivere, koncern og ejerforhold, betalingshistorik (data om hvornår fakturaer er betalt i forhold til deres forfaldsdato), ejendomsoplysninger, mv.

Experians primære kilder er Erhvervsstyrelsen, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Statstidende, Danmarks Statistik, Teleselskaber, Tinglysningsretten, OIS (Den Offentlige Informationsserver), samarbejdspartnere, herunder eksempelvis leverandører af betalingshistorik, og sidst men ikke mindst virksomhederne selv.

Experians formål med registreringen er at kunne tilbyde vores kunder oplysninger om alle danske virksomheder.

Med hjemmel i vores tilladelse og databeskyttelsesloven udarbejder og videreformidler Experian også bredere kreditbedømmelser, såkaldte kreditratings og kreditscorer på selskaber og enkeltmandsvirksomheder optaget i CVR-registeret. Det er ikke Experian der beslutter om kredit og/eller lån kan gives af Experians kunde, og kunden anvender en bredere kreditbedømmelse (rating eller score) som et led i deres samlede kreditvurdering. I forbindelse med udarbejdelse af en kreditrating og kreditscore i Experians kvalitetssikrede rating- og scoremodeller sikrer Experian, at der kun anvendes relevante og ajourførte oplysninger, ligesom vores modeller løbende overvåges og vurderes for at sikre korrekte og retfærdige kreditratings og kreditscorer.

Yderligere brug af dine personoplysninger som ikke er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik

Hvis vi bruger dine personoplysninger til andre formål, der ikke er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, garanterer vi, at vi oplyser dig om dette, inden vi påbegynder en sådan behandling af dine personoplysninger.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Dine oplysninger videreformidles til vores kunder og vores koncernforbundne selskabers kunder til brug for kreditvurdering i forbindelse med etablering af kunde – og/eller kreditforhold, monitorering i forbindelse med løbende kreditforhold eller i forbindelse med stillingsbesættelse, når der er tale om særligt betroede stillinger.

For så vidt angår oplysninger i KOB-databasen videreformidles disse oplysninger endvidere til Experians kunder med henblik på opdatering og ajourføring af kunderegistre, markedsanalyser, gennemførelse af ’kend din kunde’ procedurer (f.eks. iht. hvidvaskloven) samt generel adgang til markedsdata på samtlige danske virksomheder, der er optaget i CVR-registeret.

Experians kunder er et bredt udsnit af erhvervslivet, der opererer inden for en bred vifte af brancher såsom inden for bank og finansering, engroshandel og detailhandel, forsikring og pension, forsyning (el, gas, vand mv.), byggeri, administrative tjenester og supportydelser samt sundhed og socialt arbejde.

Experians kunder er alle forpligtede til at underskrive en kontrakt, der sikrer overholdelsen af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen i forbindelse med deres adgang til og behandling af dine personoplysninger og virksomhedsoplysninger fra Experian. Ingen får adgang til oplysningerne i RKI-registret eller KOB-databasen, hvis de ikke kan eller vil acceptere de krav, der er bestemt i databeskyttelseslovgivningen og vores tilladelse fra Datatilsynet. Alle brugere af Experians produkter og services i kreditoplysningsbureauet får tildelt personlige adgangskoder, så vi kan se, hvem der har fået hvilke oplysninger 6 måneder tilbage, sådan som databeskyttelseslovgivningen og vores tilladelse foreskriver.

Vi deler også dine oplysninger med koncernforbundne virksomheder inden for Experian samt forhandlere, distributører og agenter, som behandler dine personoplysninger på vegne af og efter instruks fra os.

Overfører vi din information til andre lande?

Experian har base i Danmark, og vores databaser ligger i England. Som en del af en global virksomhed opererer vi også fra andre steder i og uden for EU og EØS ligesom vores kunder til hvem vi videreformidler oplysningerne fra vores databaser kan være kunder inden for, såvel som uden for, EU og EØS. Såfremt vi overfører dine data til et land uden for EU/EØS, er overførslen af dine data sikret, da vi altid bruger EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse ved overførsel af data til tredjelande.

Som dataansvarlig og databehandler benytter Experian sig af databehandlere og underdatabehandlere i vores behandling af person- og virksomhedsoplysninger. Experian har indgået bindende skriftlige kontrakter med vores databehandlere, og Experian garanterer, at vi kun benytter databehandlere og disses underdatabehandlere, der har stillet de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder heri.

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

I Experian tager vi online beskyttelse af og sikkerhed for dine data meget alvorligt. Vi benytter kun den nyeste teknologi og de nyeste processer for at sikre dine data imod uautoriseret adgang, offentliggørelse, ødelæggelse eller ulovlig/uberettiget brug.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Experian opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi efter databeskyttelseslovgivningens regler har et sagligt formål med at behandle oplysningerne. Det saglige formål for vores behandling af dine oplysninger i eksempelvis vores kreditoplysningsbureau fremgår af vores tilladelse og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

Experian er dataansvarlig som kreditoplysningsbureau, og efter databeskyttelseslovgivningens regler herom har du til enhver tid mulighed for at få indsigt i, hvilke data vi har registreret om dig.

Du har ret til at få indsigt, og i enkelte tilfælde har du også ret til at få berigtiget, slettet og begrænset den information, vi behandler om dig. Du kan gøre dette ved at kontakte Experian på nedenstående kontaktoplysninger. Du har også mulighed for at gøre indsigelse imod Experians behandling af dine data i vores kreditoplysningsbureau.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at uanset at du efter databeskyttelsesforordningen har fuld ret til at gøre indsigelser imod Experians behandling af dine data i vores kreditoplysningsbureau, vil din indsigelse ikke nødvendigvis føre til, at vores behandling af dine data ophører, eller at dine data slettes. Dette skyldes, at vi som kreditoplysningsbureau har hjemmel til at behandle person- og virksomhedsoplysninger.

Experian som databehandler

Når Experian som databehandler behandler personoplysninger, sker det på vegne af vores kunder og kun efter skriftlig instruks i en databehandleraftale, der er indgået med vores kunder (f.eks. i forbindelse med Kreditstatus produktet). Vores kunder er således dataansvarlige for behandlingen af disse personoplysninger. Experians behandling af personoplysninger som databehandler er adskilt fra vores kreditoplysningsbureau og foregår udelukkende i vores servicebureau. Såfremt du har spørgsmål til Experians behandling af dine data, er du velkommen til at kontakte os.

Ændringer til denne databeskyttelsespolitik

Vi forbeholder os retten til til enhver tid at opdatere og ændre denne databeskyttelsespolitik. Denne databeskyttelsespolitik er senest ændret december, 2019.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til Experians registrerede oplysninger på dig eller din virksomhed, beder vi dig kontakte Experians forbrugerservice på tlf.: 87 46 56 56 (hverdage 10:00 – 12:00), Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, eller på e-mail: forbrugerservice@experian.dk

Har du spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller dine rettigheder som registreret, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpodenmark@experian.com

Har du spørgsmål til dine rettigheder som registreret, som Experian ikke kan hjælpe dig med, kan du henvende dig/klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00.

Hvilken information indsamler vi, når du bruger vores websites?

Vi tager din fortrolighed alvorligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, når du bruger virksomhedssiderne på vores hjemmeside, og hvordan vi bruger dem.

Vi opfordrer dig til at læse denne politik grundigt. For at gøre det nemmere har vi opdelt politikken i mindre bidder og et antal længere afsnit. Hvis du vil vide mere om disse afsnit, kan du klikke på linket ‘FÅ MERE AT VIDE’ i slutningen af hver opsummering.

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bruges af denne hjemmeside og leverer information til vores markedsføring. Vi behandler også personoplysninger gennem de produkter og tjenester, vi tilbyder vores kunder, som du kan læse mere om på vores hjemmeside. Denne fortrolighedspolitik beskriver ikke, hvordan Experian behandler dine personoplysninger, hvis du er eller bliver kunde hos Experian Business.

Det er vigtigt, at du læser denne fortrolighedspolitik sammen med enhver anden meddelelse omhandlende fortrolighed eller retfærdig behandling, som du kan modtage fra os ved særlige lejligheder, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, så du er fuldt ud klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger. Denne fortrolighedsmeddelelse er et supplement til de øvrige meddelelser og er ikke tiltænkt som en tilsidesættelse af dem..

LINKS TIL TREDJEPART

Denne hjemmeside indeholder links til tredjepartssider, plug-ins og programmer. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, kan det give de relevante tredjeparter tilladelse til at indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol med disse tredjepartssider og er ikke ansvarlige for deres fortrolighedserklæringer. Hvis du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse fortrolighedspolitikken på den nye hjemmeside, du besøger.

 1. Når vi henviser til ‘Experian’ i denne fortrolighedspolitik, mener vi Experian A/S,Lyngbyvej 2, 2100 København Ø

  Experian is part of a group of companies whose parent company is listed on the London Stock Exchange (EXPN) as Experian plc. The Experian group of companies has its corporate HQ in Dublin, Ireland, and its operational HQs in Costa Mesa, California and Nottingham, UK. You can find out more about the Experian group on our website at www.experianplc.com.

  Experian er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du angiver på hjemmesiden.

  Hvis der er noget, du er i tvivl om vedrørende denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på dpodenmark@experian.com.

Vi samler dine data fra:

De data, der angives af brugeren via webkontaktformularer eller e-mail, gives frivilligt. Men nogle gange er dine data nødvendige for at kunne besvare dine anmodninger. I andre tilfælde udleveres data frivilligt af brugeren. Brugerens afvisning af at udlevere data, der betragtes som obligatoriske, kan forhindre Experian i at reagere på din anmodning.

Vi eller vores tredjeparter indsamler også andre oplysninger om dig og de enheder, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside. Det gør vi ved at bruge teknologier såsom cookies. Se også vores cookiepolitik.

KONTAKTOPLYSNINGER

Når du anmoder om eventuelle Experian-tjenester fra denne hjemmeside, vil vi bede dig om at angive visse kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne kan omfatte visse af eller alle følgende oplysninger: Dit fulde navn, virksomhedsnavn, virksomhedens telefonnummer, mobiltelefonnummer, virksomhedens e-mailadresse og personlig e-mailadresse.

Vi opbevarer kun disse oplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere det ønskede produkt eller tjenesteydelse. De kontaktoplysninger, du udleverer, vil blive opbevaret i 15 måneder efter dit sidste engagement med os.

MARKETINGSØNSKER

Vi indsamler også dine marketingsønsker, så vi ved, om du ønsker at høre fra os med henblik på markedsføringsformål - og i givet fald ad hvilke kanaler. Hvis du fravælger vores markedsføring, bevarer vi disse ønsker for at sikre, at du ikke fremover modtager markedsføring fra os.

BEMÆRK: Vi indsamler også oplysninger om dine ønsker vedrørende de forretningsmæssige emner, du hovedsagligt er interesseret i, samt det format og med hvilken hyppighed du gerne vil høre fra os, så vores kommunikation er vedkommende og relevant for dig. Disse oplysninger er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

ENHEDSOPLYSNINGER

Vi indsamler også visse data, automatisk fra dit besøg på vores hjemmeside. Dette kan omfatte (men er ikke begrænset til) visse af eller alle følgende: Hvordan du opretter forbindelse til internettet (herunder IP-adresse), hvordan du interagerer med vores hjemmeside, oplysninger om skærmopløsning og browserdata, der er gemt på din enhed (fx cookies - se også vores cookiepolitik), oplysninger om den software du bruger, fx internetbrowser og lokaliseringsdata (by og område for den IP-adresse, du benyttede, da du tilgik vores tjenester).

ANDET

Vi indsamler også yderligere oplysninger, når du registrerer dig for at deltage i et arrangement afholdt af Experian. Dette omfatter kostbehov samt krav til adgangsforhold og indkvartering og i nogle tilfælde kontaktoplysninger til en nødkontaktperson. Vi indsamler kun de mest nødvendige oplysninger, vi har brug for til at arrangere arrangementet og imødekomme dine behov på arrangementet.

Disse oplysninger kan deles af Experian med tredjeparter, som vi engagerer til at hjælpe med at arrangere og afholde arrangementet, såsom hoteller for at reservere din indkvartering. I disse tilfælde, vil vi tage forholdsregler, herunder ved at indføre passende aftalebestemmelser for at sikre, at alle sådanne parter opbevarer dine personoplysninger fortroligt og sikkert. Dine personlige data opbevares kun så længe, det er nødvendigt for arrangementets afholdelse.

Samlede data

Vi indsamler, bruger og deler også samlede data, såsom statistisk eller demografisk data, til diverse formål. Samlede data kan udledes af dine persondata, men betragtes ikke juridisk som personoplysninger, da disse data ikke direkte eller indirekte afslører din identitet. Vi kan fx sammenlægge dine brugsdata til at beregne procentdelen af brugere, der har adgang til en bestemt hjemmesidefunktion. Men hvis vi kombinerer eller forbinder de samlede data med dine persondata, så det direkte eller indirekte kan identificere dig, behandler vi de kombinerede data som persondata - og således i overensstemmelse med denne fortrolighedsmeddelelse.

Data indsamlet fra rekrutteringsafsnittet og professionelle karrierer:

Dette afsnit af hjemmesiden omdirigerer brugeren til andre enheder i Experian-gruppen. Experian og Experians hovedkontor er ikke ansvarlig eller administrator for denne behandlingsaktivitet. Vi administrerer ikke disse Experian-gruppeenheders sider og er ikke ansvarlige for deres fortrolighedserklæringer. Hvis du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse fortrolighedsmeddelelsen for den nye hjemmeside, du besøger.

 

  • Webkontaktformularer, når du ønsker at indhente oplysninger om vores produkter/tjenester. Her indsamler vi bl.a. dit navn, efternavn, e-mailadresse og telefonnummer, der angives af dig. Indsendelsen af disse oplysninger gøres frivillig af brugeren.
  • Ved at sende e-mails til de e-mail-konti, der er beskrevet på vores hjemmesider. Vi behandler persondata indsendt af dig, såsom dit navn, efternavn og e-mailadresse. Indsendelsen af disse oplysninger gøres frivillig af brugeren.

Vi bruger dine personoplysninger på flere måder til at gøre vores tjenester så effektive som muligt.

For at gøre det muligt for dig at få adgang til vores hjemmeside, brugden tilgængelige funktionalitet og forespørg om vores tjenester. Vi videresender dem til det relevante salgsteam, der er ansvarlig for den tjeneste, du er interesseret i, hvorefter de kontakter dig.

Til at yde og forbedre kundesupport

Vi bruger dine oplysninger til at kunne yde og forbedre den kundesupport, vi tilbyder dig (fx hvis du har spørgsmål, eller hvis du glemmer dine loginoplysninger)

Til rapportering og analytiske formål

Vi bruger dine oplysninger til rapportering og analytiske formål (fx hvor mange af vores kunder der befinder sig i den nordlige eller sydlige del af landet) for at gøre det muligt for os at forbedre vores produkter og tjenester og yde vores kunder passende support

Til markedsføring og markedsundersøgelse

Hvis du har givet os dit samtykke til at kontakte dig, bruger vi de oplysninger, du har indsendt via vores hjemmeside til markedsføring og markedsundersøgelser, hvis vi mener, at et af vores produkter, tjenester eller tilbud er relevante for dig. Vi kan kontakte dig om disse via e-mail, SMS, telefon eller pr. brev. Hvis dit engagement med Experian er afsluttet, kan vi kontakte dig for at tilbyde den samme eller en anden tjeneste eller et produkt. Enhver kommunikation, som vi sender til dig om dette, vil omfatte muligheden for at afmelde dig fremtidig kontakt, så vi ikke kontakter dig igen.

Experian kan vælge bestemte kunder og invitere dem til at deltage i markedsundersøgelser. Hvis du accepterer denne invitation, vil vi bruge den feedback, du yder, til at forbedre vores produkter og tjenester. Invitationen vil omfatte muligheden for ikke at deltage i fremtidige undersøgelser.

Til at opretholde vores optegnelser og til andre administrative formål

Vi bruger dine oplysninger til at sikre opretholdelse af omfattende og ajourførte optegnelser over, hvordan vi behandler dine personoplysninger og andre driftsmæssige aktiviteter. Dertil bruger vi de oplysninger, du stiller til rådighed, til registrering, opdateringer og generelle administrative formål.

Til at planlægge og afholde arrangementer afholdt af Experian

Vi bruger de personoplysninger, du angiver, til at hjælpe os med at organisere arrangementer, vi afholder, for at sikre, at arrangementet forløber glidende og for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du deltager.

Til klage- og tvistbilæggelse

Selvom vi gør alt for at sikre, at du er tilfreds med den service, vi tilbyder, og ikke føler dig nødsaget til at klage, bruger vi de oplysninger, vi har om dig, til at hjælpe os med at behandle og bilægge klager for det tilfælde, du alligevel skulle finde grund hertil.

Til at overholde loven

Som enhver anden virksomhed er vi forpligtet til at overholde mange love og bestemmelser. Vi vil om nødvendigt bruge dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, til at gøre os i stand til at overholde disse krav

Hvis vi bruger dine personoplysninger til ethvert formål, der ikke er angivet i denne fortrolighedspolitik, lover vi at fortælle dig præcist, hvad vi vil bruge dem til, f ør vi går videre med deres brug

Samtykke

I de tilfælde, hvor vi indsamler andre oplysninger fra dig, som når vi bruger cookies til at indhente oplysninger om den enhed, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside, eller hvor disse oplysninger nogle gange indsamles af tredjepart på vores vegne: vil du blive bedt om at godkende dette, før du benytter vores hjemmeside. Hvis du vælger ikke at give dit samtykke, eller du senere fjerner dit samtykke, kan dette påvirke vores evne til at levere de ønskede tjenester til dig. Vi kan på samtykkegrundlaget bruge dine personoplysninger til at kontakte dig til markedsføringsformål.

Berettiget interesse

I Danmark kan vi også bruge personoplysninger, hvor fordelene ved at gøre sådan ikke opvejes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder eller friheder. Loven kalder dette den "berettiget interesse" for behandling.

Overholdelse af/understøttelse af overholdelse af juridiske og lovmæssige krav.

Vi er forpligtet af at overholde forskellige juridiske og lovmæssige krav. 

For at gøre det muligt for dig at få adgang til vores hjemmeside, bruge dens funktionalitet, og for at vi kan besvare forespørgsler fra dig, er vi afhængige af retsgrundlaget for berettiget interesse. Disse personoplysninger gemmes, så vi kan svare på dine kontaktforespørgsler, forespørgsler, anmodninger om yderligere oplysninger eller anmodninger om at deltage i et arrangement afholdt af Experian.

Til at yde og forbedre kundesupport beror vi på det juridiske grundlag for berettiget interesse for at sikre, at du modtager et højt niveau af kundeservice.

Til rapportering og analytiske formål beror vi på det juridiske grundlag for berettiget interesse. Dette gør det muligt for os at forbedre vores produkter og tjenester og gør os i stand til at yde vores kunder et passende niveau af support.

Til markedsføring fra Experian , beror vi på det juridiske grundlag for samtykke, der gives, når du kontakter os. Hvis vi allerede har et eksisterende forretningsforhold med dig, kan vi kontakte dig på grundlaget for berettiget interesse. Du kan til hver en tid fravælge modtagelsen af markedsføring på http://go.experian.com/EMEA-CEN-Preferences

Til markedsundersøgelse beror vi på det juridiske grundlag for samtykke, der gives, når du kontakter os. Enhver invitation om at yde feedback vil omfatte muligheden for ikke at deltage i fremtidige undersøgelser..

Til at opretholde vores optegnelser og til andre administrative formål beror vi på det juridiske grundlag for berettiget interesse. Ligesom enhver anden virksomhed skal vi sikre opretholdelsen af omfattende og ajourførte optegnelser over, hvordan vi behandler dine personoplysninger og andre driftsmæssige aktiviteter. Dertil bruger vi de oplysninger, du stiller til rådighed, til registrering, opdateringer og generelle administrative formål.

Til at planlægge og afholde arrangementer afholdt af Experian beror vi på det juridiske grundlag for samtykke, der gives, når du kontakter os. Vi sikrer, at arrangementet er velarrangeret, og at du får en god oplevelse, når du deltager i et arrangement, som vi afholder.

Til klage- og tvistbilæggelse beror vi på det juridiske grundlag for berettiget interesse. Selvom vi gør alt for at sikre, at du er tilfreds med den service, vi tilbyder, og ikke føler dig nødsaget til at klage, bruger vi de oplysninger, vi har om dig, til at hjælpe os med at behandle og bilægge klager for det tilfælde, du alligevel skulle finde grund hertil.

Dertil at loven kræver, at vi behandler personoplysninger om dig, har vi lov til at gøre dette, fordi det er nødvendigt for at overholde loven. 

Vi deler kun dine personoplysninger med de personer, der nødvendigvis skal håndtere dem, så vi kan levere de Experian-produkter og -tjenester, du har tilmeldt dig. Vi deler dem også med virksomheder inden for Experian-gruppen, som administrerer visse dele af vores tjenester for os, udelukkende til leverandører, der yder tjenester til os, som for at kunne yde disse tjenester kræver adgang til dine personoplysninger, og med forhandlere, distributører og agenter involveret i leveringenen af de tjenester, vi leverer, hvor adgangen til disse oplysninger er er nødvendig

 1. Selskaber i gruppe

  Som medlem af Experian-gruppen kan vi drage fordel af den store it-infrastruktur og ekspertise, der findes inden for vores virksomhed. Det betyder, at de personoplysninger, du giver os, kan tilgås af medlemmer af virksomhedsgruppen til support og administrative formål.

 2. Leverandører

  Vi bruger en række tjenesteudbydere til at understøtte vores forretning, og disse udbydere kan have adgang til vores systemer for at kunne yde deres tjenester til os og/eller til dig på vores vegne.

 3. 3. Offentlige organer, retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder

  Politiet og andre retshåndhævende myndigheder samt offentlige organer såsom lokale og centrale myndigheder kan undertiden anmode om personoplysninger. Dette kan være med det formål at forebygge eller afsløre kriminalitet, pågribe eller retsforfølge lovovertrædere, vurdere eller indsamle skat, undersøge klager eller vurdere, hvor godt en bestemt branche arbejder.

Experian er hjemhørende i Danmark, og vores hjemmesidedata er gemt på servere i USA og Canada. Vi opererer også i andre lande inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, så vi kan få adgang til dine personoplysninger fra og også overføre dem til disse lande. Der er dog ingen grund til bekymring. Alle personoplysninger, som vi får adgang til fra eller overfører til disse lande, er beskyttet af europæiske standarder for databeskyttelse, og i tilfælde af USA er overførslen underlagt Privacy Shield-programmet.

Mens lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde alle er underlagt strenge love om databeskyttelse, er der dele af verden, hvor beskyttelsen ikke er helt så omfattende og ikke yder den samme kvalitet af retlig beskyttelse, når det gælder dine personoplysninger.

For at sikre, at dine personoplysninger opbevares på betryggende vis, anvender vi strenge sikkerhedsforanstaltninger, når vi overfører dem til udlandet. For eksempel:

 1. Vi sender dine personoplysninger til lande, der er godkendt af Europa-Kommissionen som havende en databeskyttelseslovgivning af høj kvalitet, såsom Schweiz, Canada og Isle of Man
 2. Indførelse af en kontrakt, der er godkendt af Europa-Kommissionen til at modtage dine personoplysninger, og som yder et passende niveau af højkvalitetsbeskyttelse, eller
 3. Vi sender dine personoplysninger til en medlemsorganisation, der er godkendt af Europa-Kommissionen som havende et passende niveau af højkvalitetsbeskyttelse. For eksempel Privacy Shield-programmet i USA

Vil du stadig vide mere om de sikkerhedsforanstaltninger, vi iagttager til at beskytte dine personoplysninger med i udlandet? Du er velkommen til at kontakte os på: dpodenmark@experian.com.

IHvis vores ret til at behandle eller dele dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til hver en tid ret til at trække denne samtykket tilbage. For at gøre dette bedes du kontakte os på følgende e-mailadresse: dpodenmark@experian.com eller sende en skriftlig anmodning til den officielle virksomhedsadresse.

Du kan også anmode om adgang til de personoplysninger, vi sidder inde med om dig, og anmode om, at vi retter eventuelle fejl, eller begrænser eller helt stopper behandlingen af dem eller sletter dem. Det er værd at bemærke, at der kan forekomme tilfælde, hvor du anmoder os om at rette, slette eller stoppe behandlingen af dine oplysninger, hvor vi ikke altid er forpligtet til at gøre det. Hvis dette er tilfældet, vil vi forklare hvorfor. For at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi sidder inde med om dig, skal du benytte dette link: dpodenmark@experian.com

Under visse omstændigheder (fx hvis du giver dine oplysninger til os med dit samtykke til at behandle dem), kan du kræve, at vi udleverer de oplysninger, vi sidder inde med om dig, enten til dig eller til tredjepart i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker yderligere information om dette, kan du kontakte os på dpodenmark@experian.com.

Det kan være nødvendigt, at vi beder dig om at oplyse specifikke oplysninger om dig for at vi kan bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine persondata (eller til at udøve nogle af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysningerne ikke videregives til nogen, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning om at fremskynde vores svar.

 

Vi vil forsøge at sikre, at vi yder det højeste kundeserviceniveau, men hvis du tror, at vi ikke er i stand til at overholde denne forpligtelse, kan du kontakte os på dpodenmark@experian.com Mahsa Sharifara – databeskyttelsesrådgiver.

Du har også ret til at kontakte Datatilsynet for beskyttelse af personoplysninger, den tilsynsmyndighed, der regulerer håndteringen af personoplysninger i Danmark. Du kan kontakte dem ved at:

 

 1. Gå ind på deres hjemmeside på https://www.datatilsynet.dk/
 2. Henvende dig telefonisk på . 33 19 32 00
 3. Skrive til dem på adressenBorgergade 28, 5 - 1300 København K

Privatliv og sikkerhed online er enhver kundeservices vigtigste forhold, og vi tager det ekstremt alvorligt. Vi bruger en række af de nyeste teknologier og procedurer til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, destruktion, brug eller offentliggørelse. 

Vi har implementeret forskellige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at enkeltpersoner, hvis personoplysninger vi håndterer, ikke forvoldes urimelig skade som følge af de aktiviteter, vi bruger deres personoplysninger til. Disse omfatter at tilvejebringe information til enkeltpersoner, så de forstår, hvordan deres personlige data bruges af Experian, så deres rettigheder til at indhente de oplysninger, vi har, forklares, så de kan anmode om at få deres oplysninger rettet eller begrænset, og tilvejebringe information om, hvordan enkeltpersoner kan klage, hvis de ikke er tilfredse.

Vi begrænser adgangen til dine persondata til de ansatte og tredjeparter, som har brug for at kende disse oplysninger mhp. at levere produkter eller tjenester til dig. Vi opretholder fysiske, elektroniske og proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine persondata. Alle vor medarbejdere er underlagt fortrolighedsklausuler og opkvalificeres regelmæssigt med obligatoriske kurser/uddannelser i databeskyttelse afholdt af vores databeskyttelsesansvarlige.

Vi opbevarer dine personoplysninger i de perioder, der er angivet i afsnittet ‘Hvilke oplysninger indsamler vi?’ ovenfor. I de tilfælde, hvor vi ikke kan opgive en bestemt periode, beholder vi dem kun så længe vi har brug for dem. Vi kan også beholde oplysningerne mhp. at overholde vores juridiske forpligtelser, løse eventuelle tvister og håndhæve vores rettigheder. Disse årsager kan variere fra oplysning til oplysning og afhænger af de produkter eller tjenester, du er tilmeldt. Dermed kan tidsperioden, hvori vi opbevarer dine personoplysninger, variere.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger, såsom navne og adresser, opbevares, så længe der er et fortsat behov for, at vi har disse registeret. Vi opbevarer dine data i 15 måneder efter dit sidste engagement med os. Hvis du fravælger vores markedsføring, bevarer vi disse ønsker for at sikre, at du ikke fremover modtager markedsføring fra os.

Enhedsoplysninger

Enhedsoplysninger, som fx hvordan du opretter forbindelse til internettet og din skærmopløsning, opbevares, så længe der er et fortsat behov for, at vi har disse registeret.

Andet

Vi indsamler også visse yderligere oplysninger, når du registrerer dig for at deltage i et arrangement afholdt af Experian. Disse oplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for arrangementets afholdelse.

I alle disse tilfælde vil vores behov for at bruge dine personoplysninger regelmæssigt blive revurderet, og oplysninger, som ikke længere er nødvendige til nogen formål, vil på sikker vis blive slettet/bortskaffet.

Vi kan til hver en tid opdatere denne fortrolighedspolitik, og ideelt set bør du regelmæssigt kontrollere den for opdateringer. Vi vil ikke meddele dig om enhver lille ændring, men hvis der forekommer vigtige ændringer i politikken, eller hvordan vi bruger dine oplysninger, vil du blive meddelt herom, og i de tilfælde det er nødvendigt, vil vi anmode om dit samtykke.

Denne udgave blev senest opdateret i maj 2019