Energi

Bliv klar til engrosmodellen

For dyrt at eje risikoen for energikunder, der ikke betaler?

Energi- og forsyningsbranchen gennemgår i disse år store forandringer. Med engrosmodellen følger et langt mere liberaliseret marked og nye spilleregler, der ikke kun skaber systemmæssige udfordringer, men en lang række muligheder. Fremover vil selskaberne eje hele kundeforholdet fra nyerhvervelse til opkrævning, herunder ansvaret for de kunder, der undlader at betale.

Det er hér nøglen til forretning er - men også risikoen for tab afhængig af selskabet evne til at arbejde differentieret. Hvor man før kunne afbryde leverencen, hvis en kunde lod være med at betale, kommer likviditeten under pres, når selskabet tvinges til at stille kassekredit ved afvikling af skat, moms og afgifter til Staten. Flere energiselskaber ønsker derfor større indsigt i deres kunders situation. Det giver mulighed for at opstille relevante betalingsbetingelser, tilrettelægge aktiviteter til fastholdelse samt sætte inddrivelse i gang, der passer til forholdene.

  • En samlet strøm af oplysninger fra CPR, CVR, Statstidende og RKI
  • Sikkerhed for opdaterede data ved dødsfald, flytninger og navneskift
  • Påmindelser når kunder træder ind - men også ud af RKI.
  • Muligheden for at arbejde strategisk med differentieret kundepleje
  • Mulighed for at styrke kundernes tilknytning i et konkurrenceudsat marked

Differentieret kundepleje

Avancen er lav i energisektoren, og nye krav øger konkurrencen om de gode betalere.

El og varme opfattes som hævdsvundne forbrugsgoder, hvilket overlader branchen med forpligtelse til at favne kunder uanset betalingsevne. Det kræver en differentieret kundestrategi, hvor der kan opstilles betalingsbetingelser, der matcher kundens formåen.

Strategisk kreditpolitik

Forandringerne i energisektoren omfatter udover den nye engrosmodel, ændringer i loven om forsyningspligt og nye krav til indrapportering.

For en række forsyningsselskaber har automatisering banet vejen til overblik og evne til at navigere i det komplekse regelsæt og samtidig være på strategisk  forkant med kreditpolitikken.

Styrket beslutningskraft i EnergiMidt

EnergiMidt har med sine 800 medarbejdere og 235.000 kunder god gavn af en række af Experians løsninger.

Aktiv Kreditsikring sikrer overvågning af samtlige kunder. Commercial Delphi tilføjer oplysninger om kundernes betalingsmønstre og fremadrettede risiko.

Tilsammen leverer de to værktøjer robuste og velargumenterede beslutningsgrundlag.

Fri konkurrence fra oktober 2015

Nedtællingen er i gang, men der er endnu tid til at få styr på betalings flowet forud for engrosmodellens ikrafttræden.

Idet flertallet af forsyningsselskaber har haft brug for mere forberedelsestid for at kunne håndtere de nye spilleregler, er lanceringen udsat  til oktober 2015.

Lad os ledsage jer i en slutspurt, før det frie marked er en realitet.

Engrosmodellen vil på en række områder styrke energiselskabernes mulighed for at skabe vækst gennem markedsføring. Som i andre brancher handler det om at rette fokus mod de rigtige kunder fra en start og være parat til at tilbyde relevante løsninger med rette timing. Lykkes det, vil der blive opbygget loyalitet, og grundlaget er skabt for varige og lønsomme kundeforhold. Graden af succes vil hurtigt afspejle sig i selskabets vækstkurver.

Træfsikkerhed afhænger af datakvaliteten

Evnen til at træffe de rigtige kundebeslutninger må være til stede under alle stadier i kunden livscyklus, men er aldrig vigtigere end når kundeforholdet indledes. Træfsikkerheden ved en kreditvurdering er afhængig af styrken af de data, der er til rådighed. Det handler om at forstå de potentielle indtægter og den samlede risiko forbundet med hver enkelt kunde set over et længere tidsperspektiv. Det er, hvad vi kan hjælpe med i Experian gennem en række løsninger til kompleks segmentering og scoring af nye kunder.

Kampen om de gode kunder er nådesløs, og de selskaber, der bedst formår at opbygge modstandskraft over for konkurrentens kampagner, vinder. El-kunder i det nye marked vil som udgangspunkt være på research efter bedste pris, og her vil nuanceret indsigt i dine kunders situation, hjælpe dig til at vide, hvad de har brug for. Er der mere, vi kan gøre? er spørgsmålet til den kunde, som du gerne vil udbygge forholdet til.

På samme tid er der brug for at følge med i kundens kreditværdighed, der hurtigt kan ændre sig. Konkursniveauet er fortsat højt i Danmark med omkring 20 konkurser dagligt og 232.000 danskere står i RKI. En lønsom kundepleje bygger derfor på lige dele fokus på betalingsevne og evnen til at designe loyalitetsskabende oplevelser.

Hver enkelt kundeforhold tæller

Experians flagskib til komplet administration af kunderelationer er analysemodulet Powercurve Costumer Management. Overordnet sikrer løsningen, at alle vigtige beslutninger bliver truffet ud fra en samlet forståelse af hvert enkelt kundeforhold. Værktøjet genererer detaljerede og risikovægtede kundeprofiler. Det er dén dybde, der giver mulighed for at skabe de mest overbevisende kundeoplevelser .

Avancen i energisektoren er lav, til gengæld er der mange profiler, der skal administreres og holdes til ilden, og det er vigtigt at kunne forudse, hvilke kunder, der vil løbe ind i betalingsvanskeligheder. I forhold til private forbrugere, kan det handle om at tilrettelægge månedlige afregninger eller forudbetaling. På erhvervssiden kan det være vigtigt at blive advaret, når en erhvervskunde er på vej ind i det røde felt før konkurs. Med et konkursniveau i Danmark, der fortsat i tæller 20 konkurser dagligt, er risikoen reel.

Delphi er diagnose

Flere af Experians løsninger sigter derfor mod at understøtte de beslutninger, der må tages i den forbindelse. Experians Delphi-løsninger er diagnoseværktøjer, der med stor sikkerhed kan forudse, hvilke erhvervskunder, der er i risiko for at gå konkurs. Er virksomheder allerede i restance er det muligt at 'score' på virksomhedens mulighed for at indfri det forfaldne beløb og iværksætte inddrivelse hos de kunder, der udgør den største risiko.

Automatisering tilbyder, som ordet siger, at aktiviteter indgår i et automatisk forløb, der gør det lettere at huske, hvad der skal ske, og at det sker på den rigtige måde, selv om det går hurtigt . Et automatiseret flow reducerer risikoen for menneskelige fejltagelser og leverer maximal kvalitet med et minimalt forbrug af resurser.

Risikovurdering on-the-go

Den digitale revolution har vendt markedet på hovedet i mange brancher, ofte med det resultat, at den personlige samtale er afløst af chatrooms og adgang til at bestille løsninger online. Tolerancen overfor formularer og dokumentationskrav er lav, og en kunde, der resarcher online har sjældent tid til at vente på en grundig udbyder. Derfor må det beslutningsgrundlag, der leveres 'on-the-go' fra en ny kunde, fra tid til anden suppleres med eksterne datakilder tilført i en automatiseret proces, for at gennemføre en forsvarlig risikovurdering.

Bedrageri ved ID tyveri udgør en stadig større trussel og vil ikke undgå at genere det liberaliserede energimarked. Det er et uacceptabelt vilkår, der vil medføre omkostninger for energiselskabet i form af opklaringsarbejde og afskrivninger. Det samme gælder konkursrytteri og anden fusk, der hindrer selskabet i at inddrive sit tilgodehavende.

Ved du hvem, du indgår aftale med?

I Experian har vi udviklet løsninger, der kan være med til at reducere risikoen. Et af dem er Management Match, der giver fuldt overblik over alle indehavere-, bestyrelses- og direktionsmedlemmer i danske virksomheder. Det er muligt at følge personernes roller og historik over tid, og det giver præcis og vigtig information, når du skal træffe beslutning om, hvem du vil samarbejde med. Alle oplysninger et verificeret op imod CPR-registret. Nogle virksomheder og organisationer bruger databasen, når de skal vælge kandidat til en nøgleposition.  

To millioner personer, 700.000 virksomheder

Du kan søge på næsten to millioner personer i Experians database, og i mere end 700.000 danske aktive og inaktive virksomheder. Mon ikke det i nogen grad vil reducere tab og spild af tid på bedragere. 

Klar til nye spilleregler 

Energi- og forsyningsbranchen gennemgår i disse dage store forandringer. Som en konsekvens af bl.a. engrosmodellen følger et langt mere liberaliseret marked med helt nye spilleregler. Det skaber ikke kun mange systemmæssige udfordringer, men også nye muligheder - og for bedre at kunne gribe dem, indgik EnergiMidt et samarbejde med Experian.

Forandringerne står nærmest i kø i energisektoren i disse dage. Der er ændringer i loven om forsyningspligt, nye krav til indrapporteringen og en ny engrosmodel, der sætter helt nye standarder for konkurrencen i branchen. Det kræver nye systemer og procedurer - og nye måder at gøre tingene på.

Dyrere at få dårlige betalere

Connie Rosenkvist, Forretningschef, i EnergiMidts Kundecenter forklarer: ”Energibranchen har på få år udviklet sig fra at være præget af traditionelle forsyningsvirksomheder til en langt mere liberaliseret branche. Før i tiden led vi ikke de store tab, for når en kunde ikke betalte, havde vi mulighed for at afbryde forsyningen i de tilfælde, hvor kunden ikke kunne stille sikkerhed. I dag står vi i en helt anden konkurrencesituation med flere produkter uden for forsyningsområdet, og tab rammer os langt hårdere. Derfor har vi brug for hurtige og lettilgængelige værktøjer, der kan indbygges i vores modeller, så vi kan kreditvurdere nye kunder. Man kan sige, at vi indgik et samarbejde med Experian for at geare vores forretning til de nye markedsvilkår og for at undgå at lide store tab fremadrettet”.

Kunden i centrum

Nedtællingen til indførelsen af engrosmodellen er i gang, og spurgt til om EnergiMidt med deres løsning kan siges at være et mulehår foran, lyder svaret fra Connie Rosenkvist: ”Vi håber på, at løsningen giver os mulighed for at være på forkant med engrosmodellen. Vi har i hvert fald et stærkt værktøj. Avancen er lav, så vi er nødt til at holde skarpt fokus på gode betalere og på at beholde de gode kunder. Med løsningen har vi et godt redskab til at kreditvurdere, og også til at vurdere nye investeringer som f.eks. indgravninger. Som vi ser det, er vi i fuld gang med at skabe et stærkt grundlag for vores fremtidige kreditpolitik og evne til at gribe de muligheder, de mange forandringer fører med sig. Vi føler os godt rustet”.

Med de mange ændringer vil kunderne fremover have et helt andet tilhørsforhold til deres energi-udbyder, end de har i dag, og det skaber masser af nye muligheder. Det handler for forsyningsvirksomhederne om at have opdaterede informationer om deres kunder, så de kan arbejde strategisk med differentieret kundepleje og styrke tilknytningen.

For EnergiMidt var automatisering vejen frem. EnergiMidt bruger i dag flere af Experians løsninger. ”Vi har løbende udvidet vores brug af Experians løsninger for at styrke vores kreditvurdering”, fortæller Connie Rosenkvist. ”Med Aktiv Kreditsikring får vi overvåget samtlige kunder, og en grundlæggende viden om gode eller dårlige betalere. Senest har vi implementeret Delphi Scoren, der bl.a. indeholder betalingsmønstre og fremadrettede risiko, så vores vurderinger bliver langt mere nuancerede og rammer endnu bedre plet. Det betyder, at vi nu har endnu større mulighed for at være proaktive, og handle hvis vi kan se, at vi fremadrettet har for stor en risiko. For vores organisation er det stadig for tidligt i forløbet til at sætte præcise kroner og ører på, hvor mange tab vi

har undgået, men forventningerne er store”.

Brug for at blive holdt i hånden

Spurgt ind til, hvordan samarbejdet med Experian har været undervejs, lyder svaret: ”Medarbejderne vi har mødt hos Experian, har været en super stor hjælp ved den seneste integration. Samarbejdet har hele vejen igennem været godt og konstruktivt, og vi har fået den hjælp, vi skulle have. Vi havde brug for at blive holdt rigtig meget i hånden, og det er klart at med så gennemgribende ændringer i vores egen organisation, handler en del af arbejdet også om at rykke ved medarbejdernes fordomme og lære dem at bruge systemet loyalt”.

Hvad fremtiden bringer?

Nedtællingen til indførelsen af engrosmodellen er i gang, og spurgt til om EnergiMidt med deres løsning kan siges at være et mulehår foran, lyder svaret fra Connie Rosenkvist: ”Vi håber på, at løsningen giver os mulighed for at være på forkant med engrosmodellen. Vi har i hvert fald et stærkt værktøj. Avancen er lav, så vi er nødt til at holde skarpt fokus på gode betalere og på at beholde de gode kunder. Med løsningen har vi et godt redskab til at kreditvurdere, og også til at vurdere nye investeringer som f.eks. indgravninger. Som vi ser det, er vi i fuld gang med at skabe et stærkt grundlag for vores fremtidige kreditpolitik og evne til at gribe de muligheder, de mange forandringer fører med sig. Vi føler os godt rustet”.

 

«Avancen er lav i vores branche, så vi er nødt til at holde skarpt fokus på gode betalere og på at beholde de gode kunder. Med Delphi Scoren rammer vores kreditvurderinger endnu bedre plet»

Connie Rosenkvist
Forretningschef
EnergiMidts Kundecenter

 

Kort om EnergiMidt

EnergiMidt er en moderne energi- og bredbåndsvirksomhed med rødder i det midtjyske. Virksomhedens knap 800 medarbejdere forsyner 235.000 kunder i et 7.500 km2 stort område fra Limfjorden i nord over jursland til Vejle i syd med el. Samtidig er virksomheden i fuld gang med at etablere et fiberbredbåndsnet, og arbejder på at blive midtjydernes foretrukne leverandør inden for bredbåndsbaseret kommunikation og nderholdning. EnergiMidt tilbyder derudover elinstallation, salg af solceller og energirådgivning.

Kontakt os

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os vedr. vores løsninger til energisektoren, bedes du udfylde formularen herunder, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  • Send besked
  • © Experian 2017. Alle rettigheder forbeholdt.